Algemene voorwaarden van P.B. Schelling Services / PBS Machinery versie April 2024.

Last updated: 15/04/2024

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op https://pbsmachinery.com en worden bij offertes als aanvulling aangeleverd.

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

1. ALGEMEEN

1. P.B. Schelling Services gevestigd Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met PBS Machinery. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
3. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
4. Af te leveren machines, goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
5. PBS Machinery houdt zich bezig met het ontwerpen en bouwen van kleinschalige kunststofverwerkende apparatuur en werktuigbouwkundige constructies en/of apparaten op basis van klantvraag.

2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen PBS Machinery en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van PBS Machinery
2. PBS Machinery kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met PBS Machinery worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor PBS Machinery gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van PBS Machinery, dan prevaleren de algemene voorwaarden van PBS Machinery boven die van de afnemer.
6. Afnemer gaat bij het plaatsen van een bestelling volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Ongeacht vermelding van zijn eigen inkoopvoorwaarden.

3. OPDRACHTEN

1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdrachten en projecten.
2. PBS Machinery is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

4. OFFERTES

1. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
2. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is. Indien de 30-dagen termijn is verlopen, komt het aanbod te vervallen. PBS Machinery is daardoor niet verplicht om een akkoord van de Opdrachtgever daterend van na de het geldigheidstermijn te aanvaarden

5. FACTUREN

1. Facturen worden na levering van de bestelde artikelen toegezonden. Bij grotere projecten kan voor een aanbetaling worden gevraagd vanuit PBS Machinery om risico’s en materiaalkosten te dekken.
2. Facturen zijn het garantiebewijs.

6. AANBIEDINGEN

1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

7. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief omzetbelasting en exclusief verzend en verpakkingskosten.
2. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is PBS Machinery gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor PBS Machinery al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan PBS Machinery het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden PBS Machinery op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
4. Administratiekosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, reparatiekosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
5. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
6. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

8. BETALING

1. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Op dat moment worden alle openstaande facturen van PBS Machinery op de afnemer direct en volledig opeisbaar.
2. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.
3. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door PBS Machinery aangewezen bankrekening.
4. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van PBS Machinery op vergoeding van andere schade
5. Alle door PBS Machinery te maken gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de Verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen, zullen door de afnemer worden vergoed. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.
6. Niet tijdige betaling geeft PBS Machinery het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
7. PBS Machinery is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door PBS Machinery te bepalen wijze.
8. Indien PBS Machinery, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
9. Het is de afnemer niet toegestaan betaling van de vordering op te schorten of verrekening toe te passen. Het is PBS Machinery toegestaan haar vorderingen en de vorderingen van aan haar gelieerde ondernemingen met vorderingen van de afnemer te verrekenen.
10. PBS Machinery staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

9. LEVERINGSTERMIJN

1. Op producten en diensten van PBS Machinery gelden afgesproken leveringstermijnen.
2. De uitvoeringstermijnen zijn slechts gegeven als aanwijzing en gelden niet als fatale termijn waardoor een eventuele vertraging geen aanleiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
3. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen teruggestort.

10. MEERWERK

1. De afnemer is gerechtigd wijzigingen van de Specificaties voor te stellen. PBS Machinery informeert de Opdrachtgever na ontvangst van het voorstel tot wijziging over de uitvoerbaarheid van de wijziging en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen de technische en financiële gevolgen.
2. PBS Machinery is gerechtigd wijzigingen van de Specificaties voor te stellen. PBS Machinery informeert de afnemer bij het voorstel tot wijziging over de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen de technische en financiële gevolgen.
3. Indien de afnemer besluit de wijzigingen in artikel 10.1 en/of 10.2 aan PBS Machinery op te dragen, legt PBS Machinery dit door een schriftelijke bevestiging vast en maken de wijziging en de gevolgen vanaf dat moment deel uit van de overeenkomst.
4. De aan meerwerk verbonden prijs als gevolg van overeengekomen wijzigingen van specificaties komt voor rekening van de afnemer.
5. In overige gevallen geschiedt het uitvoeren van meerwerk dat tot een prijsverhoging voor de afnemer leidt na goedkeuring door de afnemer. De werkzaamheden worden alsdan in rekening gebracht op basis van gewerkte uren, gebruikt materieel en verwerkte materialen.

11.RECLAMES

1. De afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk bij levering nauwkeurig te (doen) te controleren (daaronder begrepen beschadigingen).
2. De hoeveelheden, gewicht, samenstelling, zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, orderbevestiging, facturen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet onmiddellijk na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
3. Klachtmeldingen over geleverde goederen dienen door de afnemer schriftelijk bij PBS Machinery gedaan te worden. Daarbij geldt het navolgende:
– zichtbare gebreken vervallen indien de afnemer het gebrek niet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen aan PBS Machinery schriftelijk heeft gemeld.
– niet zichtbare gebreken ofwel alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 5 werkdagen nadat de afnemer het gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren schriftelijk bij PBS Machinery te worden gemeld. Na deze termijn kan de afnemer geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
4. Bij de schriftelijke melding van de klacht dient er nauwkeurig opgave te worden gedaan van de aard en grond van de klacht en het tijdstip van constatering. Ontbreekt deze opgave dan geldt de mededeling niet als een klacht.
5. Na het ontdekken van enig gebrek is de afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende goederen onverwijld te staken en zal hij alle door PBS Machinery voor onderzoek van de reclamering gewenste medewerking verlenen onder meer door PBS Machinery in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
6. De afnemer dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan PBS Machinery te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur als juist en onbetwist geacht.
7. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen door de afnemer geen grond kunnen vormen voor klachten, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.
8. Klachten worden niet geaccepteerd op goederen, welke aangebroken dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
9. Een klacht ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.
10. Indien een reclame door PBS Machinery gegrond wordt bevonden, heeft PBS Machinery het recht de volgende keuze te maken:
a) De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
b) Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan PBS Machinery worden afgegeven.
c) Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
11. Retournering van geleverde zaken kan alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van PBS Machinery en onder de door PBS Machinery gestelde voorwaarden. Indien de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de goederen retourneert, dan komen alle kosten welke verbonden zijn aan terugzending, ten laste van de afnemer. PBS machinery is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te (laten) slaan tegen een vergoeding van 15% van het factuurbedrag inclusief btw.
12. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen.

12.GARANTIE

1. PBS Machinery garandeert dat geleverde producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
2. Op alle producten en diensten wordt een jaar garantie verleend met uitzondering van slijtdelen.
3. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
4. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door PBS Machinery in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van PBS Machinery.
5. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van PBS Machinery wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
6. Producten, voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij PBS Machinery.
7. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door PBS Machinery in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
8. PBS Machinery behoudt zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen.
9. Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft PBS Machinery het recht om een gelijkwaardig product te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dagwaarde wordt bepaald aan hand van de gebruiksperiode en de mate van technologische veroudering.

13.ONTBINDING

1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens PBS Machinery niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die PBS Machinery te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. In deze gevallen is PBS Machinery gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. PBS machinery is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van PBS Machinery. In geval van annulering van de opdracht door een zakelijke afnemer heeft PBS Machinery het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van PBS Machinery op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
4. De afnemer is, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 15.2, niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

14.AANSPRAKELIJKHEID

1. PBS Machinery is niet aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade, behoudens en voor zover de afnemer kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PBS Machinery. Er is alleen maar sprake van aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van PBS Machinery dan wel van bij PBS machinery werkzame personen die met de leiding van het bedrijf belast zijn.
2. PBS Machinery is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de afnemer. Onder indirecte schade wordt in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, verminderde opbrengst, gemiste besparingen, letselschade, verlies aan goodwill, stagnatieschade, arbeidskosten, stilstandschade, rentekosten, reparatiekosten, hijs- en transportkosten, boetes, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, geleden door de afnemer, zijn ondergeschikten en bij of door de afnemer tewerkgestelde personen.
3. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van PBS Machinery. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen en werkzaamheden waarop de schade is vastgesteld, althans waar de schade mee samenhangt. PBS Machinery is gerechtigd de schade door een door PBS Machinery aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen.
4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
5. De afnemer is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade van derden. Indien de afnemer wordt aangesproken door schaden van derden dan verplicht de afnemer zich hierbij ons voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en rente.
6. PBS Machinery is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde goederen door de afnemer c.q. door derden.
7. PBS Machinery is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke PBS Machinery door of vanwege de afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien PBS Machinery in de met de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in onze andere voorschriften, die betrekking hebben op de goederen, wordt de afnemer geacht deze te kennen, tenzij hij PBS Machinery schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal PBS Machinery hem over deze voorschriften nader informeren. De afnemer verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.
8. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt indien het niet binnen 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, schriftelijk aan PBS Machinery kenbaar is gemaakt (en PBS Machinery schriftelijk aansprakelijk is gesteld).
9. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de afnemer binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na die periode is de vordering tot schadevergoeding verjaard.

15.OVERMACHT

1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: brand, waterschade, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, aswolken, atoomkernreacties, bodem-, lucht- en waterverontreiniging, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers, waaronder begrepen te late leveringen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, (bio-)chemische wapens en molest, diefstal, asbest, transportbelemmeringen, stakingen (georganiseerd en ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën,c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van PBS Machinery als bij derden, van wie PBS Machinery de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer van PBS Machinery, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of toedoen van PBS Machinery ontstaan.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PBS Machinery opgeschort.
3. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden wordt vertraagd, zijn zowel wij als de afnemer bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat PBS Machinery schadeplichtig wordt.
4. Indien PBS Machinery bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of als PBS Machinery slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is PBS Machinery gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
5. In geval van overmacht kan de afnemer PBS Machinery niet tot schadevergoeding aanspreken.

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. PBS Machinery blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken -betaald en niet betaald- tot het moment waarop afnemer aan de verplichtingen uit alle lopende overeenkomsten jegens PBS Machinery heeft voldaan. De voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die PBS Machinery heeft of zal krijgen wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de door PBS Machinery geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als de eigendom van PBS Machinery te bewaren en voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.
2. De afnemer is gerechtigd om de door PBS Machinery geleverde goederen op normale wijze door te verkopen of te verwerken, doch zolang van enige goederenleverantie de betaling nog niet volledig heeft plaatsgehad, is de afnemer niet gerechtigd de goederen aan een derde te verpanden of als zekerheid aan een derde te doen dienen of onder welke titel dan ook aan een derde tot zekerheid over te dragen.
3. De afnemer die met betaling in gebreke is, is gehouden de nog niet verkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven. De kosten van terugname komen voor rekening van afnemer.
4. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de Geleverde zaken, zolang niet alle vorderingen van PBS Machinery zijn betaald.

17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PBS Machinery of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
2. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan PBS Machinery te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van PBS Machinery van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
3. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
4. PBS Machinery is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. De bevoegde rechter in de rechtbank Overijssel locatie Zwolle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die verband houden met de gesloten overeenkomst kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft PBS Machinery het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

P.B. Schelling Services / PBS Machinery
Ceintuurbaan 15
8022 AW, Zwolle
Nederland
Telefoon: +31 (0)65 0929866
E-mail: welcome@pbsmachinery.com
Website: https://pbsmachinery.com
BTW: NL001130336B21
KvK: 64292940
Bank: ING
IBAN: NL05INGB0007048823
SWIFT: INGBNL2A


Posted

in

by

Tags: